tel. redactie 06-51220149
tel. fotoredactie 06-29348280

 

e-mail:

rinusvdheijden@gmail.com

 

Redactie-adres
Reigerstraat 12
5022 AH Tilburg

 

Stichting JazzNu
Jos Straathof (voorzitter)
Sjoerd Rolsma (secretaris)
Rinus van der Heijden (penningmeester)
Bankrek. NL72 TRIO 0379 3906 71
KvK-nummer 71913882


ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS VAN DEZE WEBSITE MAG OPENBAAR WORDEN GEMAAKT, VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND, OF OVERGENOMEN OP OM HET EVEN WELKE WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, MECHANISCH, DOOR FOTOKOPIE, MICROFILM OF OP ENIGERLEI ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. COPYRIGHT VAN DE ARTIKELEN BERUST BIJ DE AUTEURS.

Previous

JazzNu zoekt medewerkers

Next

COLOFON

Lees ook