stichting-doek
Stichting Doek in Amsterdam, het collectief van improviserende musici, staat op omvallen nu het Fonds voor de Podiumkunsten de regering onlangs heeft geadviseerd het gezelschap voor de komende kunstenplanperiode geen structurele subsidie toe te kennen. Het Fonds is weliswaar van mening dat Stichting Doek wel degelijk een bestaansgrond heeft en adviseerde daarom positief. Door gebrek aan budget kan de subsidie-aanvraag van Doek echter niet worden gehonoreerd. In een ultieme poging minister Bussemaker en de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen, stuurde Doek aan de bewindsvrouwe en de volksvertegenwoordiging gisteren een brandbrief, die JazzNu hieronder integraal afdrukt. Deze brief is ingegeven omdat minister Bussemaker pasgeleden bekendmaakte de komende vier jaar honderd miljoen euro extra aan cultuur te besteden. De tekst van de brief luidt:


Ondanks extra geld geen subsidie voor Stichting Doek

Amsterdam, 26 september 2016.

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs heeft Minister Bussemaker bekendgemaakt de komende vier jaar 10 miljoen euro extra aan cultuur te besteden. Als bestuur van Doek moedigen wij dit ten zeerste aan. Tegelijkertijd zijn we verbaasd en geschokt over de verdeling van deze gelden. Van alle instellingen die door het Fonds Podiumkunsten positief zijn beoordeeld, maar door het gebrek aan geld geen subsidie hebben ontvangen, kiest de minister er nu voor om eenzijdig de categorieën festivals en muziektheater te belonen.

Voor ons als organisatie valt deze beslissing niet te verklaren of te rechtvaardigen. Vanuit hun expertise hebben de adviescommissies van het Fonds Podiumkunsten immers álle aanvragen beoordeeld en een weloverwogen advies uitgebracht, gebaseerd op de daarvoor gestelde criteria: artistieke kwaliteit, ondernemerschap, pluriformiteit en geografische spreiding. Met de eenzijdige keuze voor festivals en muziektheater, wordt voorbijgegaan aan het feit dat alle categorieën vanuit dezelfde vooraf bepaalde criteria zijn beoordeeld. Deze tussentijdse ‘aanpassing van de spelregels’ voor slechts een deel van het speelveld is ons inziens niet rechtvaardig. Doek valt nu – ondanks een positieve beoordeling en een hoge positie in de rangorde – alsnog buiten de boot.

Graag willen we u wijzen op het belang van Doek voor het muzieklandschap in Nederland en wat er verloren gaat met de beëindiging van structurele subsidie voor onze organisatie. Het wegvallen van deze ervaren organisatie uit het middensegment betekent een enorme kapitaalvernietiging én blokkering van de ontwikkeling van nieuw talent.

Doek is een collectief voor improviserende musici dat zich inspant voor de ontwikkeling, bevordering en verspreiding van improvisatiemuziek. Het Fonds roemt de ‘veelzijdigheid, grensverleggende houding en avontuurlijke inslag’. ‘Doek neemt als platform en broedplaats een belangrijke plaats in binnen de scene van improvisatiemuziek in Nederland’. En door de toetreding van een nieuwe generatie muzikanten ‘weet Doek zijn visie op improvisatie over te dragen aan een nieuw en relatief jong publiek, zonder concessies te doen aan de avontuurlijkheid en het experiment’. Dankzij Doek kent Nederland momenteel een bloeiende improvisatiecultuur en staat Amsterdam wereldwijd bekend als een van de ‘capitals of improvisation’.

Met het doorstrepen van structurele subsidie voor Doek dreigt een einde te komen aan een periode van zestien jaar waarin Doek heeft bijgedragen aan de continuïteit en ontwikkeling van geïmproviseerde muziek in Amsterdam, Nederland en ver daarbuiten. Dit zal voelbare consequenties hebben voor het muzieklandschap in Nederland.

We vragen de minister en u als kamerlid om dit niet te laten gebeuren en bij de aankomende begrotingsbehandeling Doek alsnog te steunen.

Het bestuur van Doek,

Babette Greiner
Jappe Groenendijk
Lena Vizy
Malaya Zumel

www.doek.org

Previous

SPOTIFY JOOST LIJBAART

Next

Peter Ind vertelt zijn lange leven in een persoonlijke brief

Lees ook